Regulamin sklep internetowego nudleslaskie.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

Sprzedawcą towarów jest Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan, ul. Kolonia Podlesie 21, 42-690 Wojska, NIP: 6451001281, REGON: 272275849.

II. REGULAMIN

„Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan realizuje sprzedaż i dostawę towarów prezentowanych w sklepie internetowym nudleslaskie.pl zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

III. SKLEP INTERNETOWY

 • Do korzystania z usług oferowanych przez „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan Klient powinien posiadać:
 • dostęp do Internetu z przeglądarką internetową z włączoną obsługą JavaSript
 • aktywne konto poczty elektronicznej
 • numer telefonu służący do kontaktu z pracownikami „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan
 • „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, o której mowa w pkt. 1.
 • „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych przez „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.

IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 • W celu prezentacji Klientowi oferty sklepu właściwej dla jego miejsca przewidywanej dostawy korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe po wprowadzeniu kodu pocztowego właściwego dla miejsca realizacji dostawy dla Klienta.
 • Składanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3 - 5.
 • W sklepie internetowym mogą zarejestrować się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 • Rejestracja jest możliwa przed rozpoczęciem przygotowywania zamówienia jak również po skompletowaniu zamówienia a przed jego ostatecznym potwierdzeniem przez Klienta.
 • Rejestracja polega na wypełnieniu formularza, utworzeniu własnego loginu i hasła a także akceptacji Polityki Prywatności nudleslaskie.pl oraz niniejszego regulaminu, które są dostępne na stronie nudleslaskie.pl.
 • W przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie rzetelności danych przedstawionych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan zastrzega sobie prawo do zawieszenia aktywacji założonego konta. Klient zostanie powiadomiony o zawieszeniu konta oraz przyczynach zawieszenia.
 • Klient ma możliwość do wprowadzenia zmian i poprawek do danych wprowadzonych w trakcie procesu rejestracji.

V. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 • W ramach Programu Lojalnościowego za czynności określone w niniejszym Regulaminie Klientom delikatesów internetowych nudleslaskie.pl zostaną przyznane rabaty.
 • Uczestnikiem Programu może być każdy klient, który posiada Konto w delikatesach internetowych nudleslaskie.pl
 • Przyznawanie rabatów
 • Klientom, którzy posiadają Konto w delikatesach internetowych nudleslaskie.pl, „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan ., zwany dalej Organizatorem, przyznaje rabaty
 • Wysokość rabatu udzielonego powoduje automatyczne zmniejszenie podstawowych cen produktów o ustaloną wartość. Rabaty nie sumują się i nie zmieniają wartości cen promocyjnych.
 • Wysokość rabatu od wartości dokonanych zakupów brutto oraz progi przyznania rabatów co 90 dni od pierwszego w danym okresie zamówienia, w poszczególnych wysokościach, określa tabela poniżej:
 • PRÓG RABATOWY   PROCENT
 • 300 zł   3%
 • 600 zł   6%
 • 900 zł   9%
 • Punkty przyznane po każdym zamówieniu ważne są 90 dni od daty jego realizacji.
 • Do ogólnej wartości zakupów brutto wlicza się tylko wartości brutto zamówień zrealizowanych, tzn. opłaconych i odebranych przez Klienta.
 • Do ogólnej wartości zakupów brutto nie wlicza się kosztów wysyłki poszczególnych zamówień oraz cen brutto Towarów sprzedanych danemu Klientowi a następnie przez niego zwróconych z jakiejkolwiek przyczyny na jakiejkolwiek podstawie prawnej (np. odstąpienie od umowy, wada Towaru).
 • W przypadku, gdy którekolwiek Towary objęte zamówieniami, których wartość wlicza się do ogólnej wartości zakupów brutto, zostały następnie wymienione podczas edycji zamówienia przez Klienta na inne Towary, do ogólnej wartości zakupów brutto i puli punktów rabatowych wlicza się cenę brutto Towarów, na które Klient dokonały wymiany.
 • To samo zamówienie, ponowione w przyszłości może być podstawą do przyznania kolejnych punktów progu rabatowego. Wartości zamówień łączą się do puli punktów liczonych w progu rabatowym.
 • Do ogólnej wartości zakupów brutto wlicza się ceny brutto Towarów sprzedanych Klientowi przez Sklep Internetowy w ramach promocji z tym, że wówczas do liczenia punktów do progu rabatowego uwzględnia się ceny tych Towarów po cenach
 • Przyznany rabat nie może być udzielony na Towary będące przedmiotem promocji. Rabaty nie sumują się i nie zmieniają wartości cen promocyjnych.
 • Rabat przyznawany jest automatycznie, co 90 dni od pierwszego w danym okresie zamówienia, zgodnie z progiem rabatowym i kwota rabatu jest odejmowana od wartości brutto w danym zamówieniu. Kwota rabatu jest widoczna jako osobna pozycja (wysokość rabatu oraz wartość):
 • podczas składania zamówienia (pełen widok Koszyka)
 • w podsumowaniu zamówienia
 • na fakturze.
 • Wartość przyznanego rabatu nie podlega wymianie na pieniądze.
 • Punkty w ramach Programu Lojalnościowego nie będą przyznawane Klientom, którzy dokonali zakupów w „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan korzystając z portali zewnętrznych. Punkty naliczane są jedynie w przypadku dokonania zakupów bezpośrednio na stronie internetowej nudleslaskie.pl
 • Wygaśnięcie rabatu
 • Udzielony rabat ulega wygaśnięciu w przypadku nie dokonania zakupów w okresie 90 (słownie dziewięćdziesięciu) dni po złożeniu ostatniego w danym okresie zamówienia w delikatesach internetowych nudleslaskie.pl , lub jeśli w okresie ostatnich 90 dni wartość zgromadzonych punktów była niższa niż wartość pierwszego progu rabatowego
 • Ustanie uczestnictwa w Programie
 • Klient przestaje być uczestnikiem Programu w przypadku usunięcia Konta, zaprzestania używania Konta zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w przypadku nie dokonania zakupów w okresie 90 (słownie dziewięćdziesięciu) dni po złożeniu ostatniego w danym okresie zamówienia.
 • Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do wygaśnięcia przyznanej dotychczas wysokości rabatu oraz zebranych punktów. Jeżeli Klient będący Uczestnikiem Programu usunie Konto a następnie założy nowe Konto, nie będzie miał prawa do rabatu przyznanego na podstawie ogólnej wartości zakupów brutto dokonanych w czasie, gdy Klient posiadał Konto, które zostało następnie usunięte.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan prowadzi sprzedaż towarów ze sklepu zlokalizowanego pod adresem ul. Piastowska 67, 05-850 Jawczyce.
 • „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan prowadzi sprzedaż towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej oraz krajów i terytoriów wymienionych w pkt VII. 10. „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan zastrzega, że dostępność towarów dla Klienta jest określana na podstawie podanego kodu pocztowego miejsca dostawy.
 • Dostawa produktów do Klientów realizowana przez „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan odbywa się z wykorzystaniem transportu firm kurierskich: DPD oraz InPost.
 • „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan może ograniczyć czasowo lub trwale asortyment towarów dostępnych w dostawie za pośrednictwem poszczególnej firmy kurierskiej. Ograniczenie dotyczy przede wszystkim produktów, które wymagają zachowania podczas dostawy specjalnych wymogów przechowywania lub ich termin przydatności do spożycia jest krótszy niż czas zakładany przez firmę kurierska na realizację zamówienia.
 • Jeżeli paczka przekracza wielkością lub wagą rozmiar przewidziany dla danego rodzaju transportu, „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju dostawy na odpowiedni rodzaj transportu.
 • Zamówienia z wybraną dostawą kurierem oraz poprzez paczkomat InPost zostaną wysłane w terminie wybranym przez Klienta podczas składania zamówienia.

VII. TOWARY

 • Informacje przedstawione na stronie nudleslaskie.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Informacje przedstawione na stronie nudleslaskie.pl (w tym w szczególności opis, skład, kaloryczność, waga netto, brutto) pochodzą od producentów towarów. „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan sugeruje zapoznanie się Klienta z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu towaru.
 • Ceny towarów oraz koszty dostawy przedstawione na stronie internetowej nudleslaskie.pl dla osób fizycznych są cenami brutto (tj. zawierają podatek od towarów i usług) i są wyrażone w złotych polskich.
 • Ceny towarów oraz koszty dostawy przedstawione na stronie internetowej nudleslaskie.pl dla firm są cenami netto (tj. nie zawierają podatku od towarów i usług) i są wyrażone w złotych polskich.
 • Ceny towarów przedstawione na stronie internetowej nudleslaskie.pl nie zawierają kosztów dodatkowych związanych z realizacją Zamówienia, które opisane są w niniejszym Regulaminie.
 • „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnej czy wyprzedaży a realizowane po ich wprowadzeniu realizowane na warunkach dotychczasowych.
 • Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona na stronie nudleslaskie.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym na stronie nudleslaskie.pl lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze strony nudleslaskie.pl.

VIII. ZAMÓWIENIA KLIENTA

 • Klient składa ofertę zakupu towaru wybierając towary oferowane na stronie internetowej nudleslaskie.pl.
 • Wybranie danego towaru odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”.
 • Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 • Wyłącznie Klient zalogowany ma możliwość złożenia oferty zakupu towaru. W sytuacji gdy ofertę zakupu towaru składa Klient niezalogowany faktyczne złożenie oferty zakupu towaru następuje po zalogowaniu na stronie internetowej nudleslaskie.pl. W przypadku Klientów którzy nie są zarejestrowani uruchomiony zostanie proces rejestracji zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale IV.
 • W przypadku dostaw realizowanych przez „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan podczas składania oferty zakupu towaru Klient ma możliwość wyboru terminu dostawy towarów, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty złożenia oferty zakupu towarów. W przypadku dostaw realizowanych przez firmę kurierską klient nie ma możliwości wyboru terminu dostawy towarów.
 • Dostarczenie zamówienia Klienta realizowane za pośrednictwem poniżej wymienionych firm kurierskich wiąże się z następującymi kosztami:
 • Koszt wysłania 1 paczki po przedpłacie   Maksymalna waga 1 paczki*   Płatność przy dostawie (dodatkowo)**   Przewidywany czas doręczenia***   Darmowa dostawa
 • Odbiór w punkcie DPD Pickup   13,99 zł   20 kg   3 zł   24 h   Dla zamówień, których wartość przekracza 150 zł(sprawdź regulamin promocji)
 • Przesyłka kurierska DPD   14,99 zł   30 kg   3 zł   24 h
 • Przesyłka kurierska InPost   14,99 zł   30 kg   3 zł   24 h
 • Odbiór w InPost Paczkomaty 24/7   13,99zł   25 kg   3 zł   24 h
 • * Waga produktów oraz opakowania przesyłki. Waga przesyłki kalkulowana jest koszyku sklepu nudleslaskie.pl. Jeżeli waga zamówienia przekroczy wagę przewidzianą dla 1 paczki to całkowity koszt wysyłki zostanie powiększony o opłatę związaną w wysyłką kolejnej paczki** Całkowity koszt wysłania zamówienia płatnego przy dostawie stanowi sumę kosztów wysłania 1 paczki po przedpłacie oraz opłaty za płatność przy dostawie*** Przewidywany czas dostawy to czas, który upływa od wysłania gotowego zamówienia do momentu jego dostarczenia do klienta.
 • Koszt dostarczenia:
 • płatnego z góry zamówienia Klienta, którego waga brutto jest większa niż 99 kg a mniejsza niż 700 kg opłata za przesyłkę DPD (paleta) wynosi 150 zł i kolejne 150 zł za każde kolejne przekroczone 700 kg
 • Dostarczenie zamówienia Klienta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wiąże się z następującymi kosztami:
 • Jeżeli paczka przekracza podane w tabeli wagi, „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan zastrzega sobie prawo do zmiany ilości paczek na dwie lub więcej, w zależności od łącznej wagi zamówienia.
 • Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.
 • Podczas akceptacji składania oferty zakupu towarów Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności za zamówienie z pośród następujących:
 • on-line z wykorzystaniem karty płatniczej lub przelewu on-line z wykorzystaniem specjalnego interfejsu na stronie nudleslaskie.pl w systemie BlueMedia. Płatności online obsługuje firma Blue Media S.A.
 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 • voucherem podarunkowym „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan.
 • Przyjęcie oferty Klienta na zakup towarów przez „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan jest potwierdzane e-mailem wysłanym na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanym w jego danych rejestracyjnych. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • W przypadku braku zamówionego przez Klienta towaru, „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan zrealizuje dyspozycję klienta dotyczącą postępowania w przypadku braku towarów, która została wyrażona podczas składania zamówienia.
 • Niezależnie od postanowień pkt. 14 „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan może odstąpić od realizacji zamówienia, bez oferowania towaru zamienne, gdy ilość towaru zamówionego przez klientów przekracza dostępną ilość towaru i brak jest towaru o zbliżonych właściwościach i cenie.. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji klienci są informowanie w drodze mailowej na adres wskazany podczas składania zamówienia.
 • Niezależnie od postanowień rozdziału X Klientowi przysługuje prawo do anulowania lub zmiany zamówienia.
 • Zamówienie można zmienić pod warunkiem, że informacja o zmianie zamówienia zostanie przekazana do „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan wyłącznie za pośrednictwem strony nudleslaskie.pl w terminie wskazanym dla danego zamówienia w zakładce ‘Panel klienta'.
 • Zamówienie można anulować pod warunkiem, że informacja o anulowaniu zamówienia zostanie przekazana do „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan wyłącznie za pośrednictwem strony nudleslaskie.pl lub poczty e-mail na adres: sklep@nudleslaskie.pl.
 • Dostawy do Klientów, którzy:
 • wskazali jako sposób dostawy firmę kurierską realizowane są przez zewnętrzną firmę kurierską w godzinach jej pracy;
 • „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z:
 • zaistnienia siły wyższej,
 • nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania;
 • przyczyn niezależnych od „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan lub podmiotów przy pomocy których Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan realizuje sprzedaż towarów
 • błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy;
 • braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 • Do każdego zamówienia „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan wystawi klientowi fakturę VAT. Klient upoważnia „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan udostępnia klientowi fakturę VAT w „Panelu klienta” oraz przesyłka fakturę w formie pliku ‘pdf’ w wiadomości potwierdzającej zrealizowanie zamówienia.

XII. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARÓW

 • Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym towarem przy jego dostawie przed odbiorem.
 • Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności kodeksu cywilnego (art. 556 i następne).
 • Reklamacje można składać:
 • poprzez formularz dostępny na stronie nudleslaskie.pl/reklamacje
 • korespondencyjnie na adres Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan, ul. Kolonia Podlesie 21.
 • Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących uczestnictwa w Programie Lojalnościowym lub przyznanego rabatu prosimy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego na stronie nudleslaskie.pl/kontakt. „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty jej otrzymania.
 • W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji dotyczącego zamówienia Klient jest zobowiązany do wysłania e-maila na adres sklep@nudleslaskie.pl. Pracownik skontaktuje się z Klientem przedstawiając decyzję pozytywną bądź negatywną w sprawie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Klient zostanie poproszony o podanie numeru konta bankowego, na który „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan ma dokonać zwrotu kwoty wynikającej ze zgłoszonej reklamacji oraz zostanie wystawiona faktura korygująca.

XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając sprzedawcy tj. „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia zamówienia Klientowi. Klient może skorzystać przy tej czynności z oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży dostępnego na stronie internetowej nudleslaskie.pl/dokumenty/oswiadczenie.pdf.
 • Oświadczenie może zostać również przesłane do sprzedawcy tj. „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan pocztą bądź drogą elektroniczną (e-mail).
 • Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia są wymienione w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 Prawa konsumenta, a w szczególności:
 • rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności spożycia;
 • rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dzienników, periodyki lub czasopisma;
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą a klient zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy – „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan do zwrotu otrzymanego Towaru. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej w momencie powrotu paczki do magazynu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca – „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Klientowi w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata za dostarczony towar , chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
 • Klient jest zobowiązany do zwrotu na swój koszt zakupionego towaru, z uwzględnieniem postanowień ust. 3, na adres „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan ul. Kolonia Podlesie 21 42-690 Wojska.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 • „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan może odstąpić od realizacji złożonego przez Klienta zamówienia w przypadku:
 • nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu lub/oraz innych regulaminów przygotowanych i udostępnionych Klientom na stronie nudleslaskie.pl;
 • wystąpienia wątpliwości odnośnie tożsamości Klienta;
 • W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego, wynikającego z nieodebrania towaru, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej sprzedaż, w momencie powrotu paczki do magazynu.

XIV. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan
 • „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan gromadzi i przetwarza w celu realizacji obsługi i realizacji zamówień: imię nazwisko (lub nazwę firmy), adres (lub adresy) dostawy, adres e-mail, telefon.
 • „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan nie gromadzi danych dotyczących kart płatniczych wykorzystywanych przez Klienta do realizacji płatności.
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszelkie prawa do strony nudleslaskie.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
 • Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 • Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).
 • Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan , kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.
 • Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między „Nudle Śląskie” Wytwórnia Makaronów Friedek Stefan a Klientem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 • Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie nudleslaskie.pl. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
 • W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i wag należy wysłać wiadomość za pomocą formularza ”wyślij zapytanie” znajdującego się w dolnej stopce strony nudleslaskie.pl.
 • Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 • W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.